ACTIVITY
เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน 2017 (SAC ASEAN Film Festival 2017)
วันที่ 19 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)