ACTIVITY
สัมมนาวิชาการ เรื่องวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในประเทศอินเดีย
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 17.30 น.
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

18112017-pt

Screen Shot 2560-10-20 at 15.39.45

Screen Shot 2560-10-20 at 15.39.34