ACTIVITY
สนทนาวิชาการหนังสือเก่าชาวสยาม ครั้งที่ 9 "วารสารฉบับปฐมฤกษ์ สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงปัจจุบัน : ความเป็น ความตาย และแรงปรารถนาในโลกหนังสือ"
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

AW_posterA3

Screen Shot 2560-08-11 at 14.05.24