ACTIVITY
นิทรรศการภาพถ่าย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ในดวงใจนิรันดร์

Screen Shot 2559-12-16 at 9.42.30