ACTIVITY
งานเปิดตัวหนังสือชุดความรู้ "การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครืองมือการสื่อสาร" และการนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ "ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ด้วยเครื่องมือการสื่อสาร"
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น.
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอเชิญ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือชุดความรู้ “การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครืองมือการสื่อสาร”
และฟังการนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ด้วยเครื่องมือการสื่อสาร”
All Design นักมานุษยวิทยา
Screen Shot 2560-07-17 at 10.14.07