ACTIVITY
กิจกรรมส่งเสริมความรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา”
วันที่ 25 - 26 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)