ACTIVITY
กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะ "เฮือนบ่าเก่า...เล่าความหลัง : ปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่วัฒนธรรมกาดกองต้า จังหวัดลำปาง"
วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 - 17.00 น.
ณ ห้อง 607 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Print