ACTIVITY
การแสดงพื้นบ้าน "ท่วงทำนองแห่งท้องทุ่ง สีสันเพลงพื้นบ้านในหน้านา"
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 - 18.00 น.
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

All Design