ACTIVITY
การเสวนาวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พ.ศ. 2560
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 - 18.00 น.
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

01042017-pt

Screen Shot 2560-03-16 at 10.30.35