ACTIVITY
การนำเสนอผลงานวิจัยของผู้รับทุน ปี 2560 บทเรียนแห่งการเปลี่ยนผ่าน
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

25092017-pt

Screen Shot 2560-09-11 at 09.53.51