ACTIVITY
การนำเสนอผลงานชุดโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ : ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม ๒
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

11112017-pt

กำหนดการ