รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข

sugree

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข

อายุ : 62 ปี

วุฒิการศึกษา :
2528 Doctor of Arts, University of Northern Colorado, USA
2524 Master of Music Education, University of Northern Colorado, USA
2518 การศึกษาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ประวัติการทำงาน :
2518 – 2521 อาจารย์สอนดนตรี วิทยาลัยครูจันทรเกษม
2529 – 2530 อาจารย์สอนดนตรี วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2531 – 2536 อาจารย์สอนดนตรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
2537 – 2551 อาจารย์สอนดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
2552 – ปัจจุบัน คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร

Pimrawee

นางพิมพ์รวี  วัฒนวรางกูร

อายุ : 59 ปี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน :

2551 – 2552 ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
2552 – 2554 ผู้อำนวยการกองกลาง (ระดับต้น)
2554 – 2556 ผู้อำนวยการกองกลาง (ระดับสูง)
2556 – 2557 รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
2557 – 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
2558 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม