โบราณคดีเมืองนครปฐม : การศึกษาอดีตของศูนย์กลางแห่งทวารวดี

“หากไม่มีการศึกษา อนุรักษ์ และจัดการข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรหรือมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมอย่างจริงจังโดยอาศัยความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชน ข้อมูลทางด้านโบราณคดีที่เมืองนครปฐมก็อาจกลายเป็น “อดีต” ไปอย่างสมบูรณ์แบบ เฉกเช่นศาสนสถานที่เคยมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ได้ถูกทำลายไปแล้วจากการพัฒนาเมืองที่ไม่หยุดยั้ง หรือเปรียบได้กับเรื่องราวของประชากรที่เคยอยู่อาศัยและสร้างเมืองนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยทวารวดี แต่ในปัจจุบันกลับถูกละเลย และอาจเลือนหายไปในที่สุด”