โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ : โครงการดีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

       ในการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “การบริการสารสนเทศแบบเปิด : ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจัดโดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS). สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 30 – วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

       การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" เกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจัดระบบการศึกษาในรูปแบบต่างๆ หนึ่งในกิจกรรมนั้นคือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ อาทิ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ผู้พิการ ผู้ต้องขัง เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาในสังคม และส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตอบรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ไทยแลนด์ 4.0

       โดยในการสัมมนาได้มีการกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
- แผนดิจิทัลไทยแลนด์กับการให้บริการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรม และการเมือง การปกครอง
- การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
- ข้อเสนอ/แนวทางการเตรียมห้องสมุดสู่ไทยแลนด์ 4.0
- ความสำคัญของยุคเปิดกับการพัฒนาการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
- แนะนำคลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (MOOC) ในโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
- Open Access Journals as an Alternative Publication Outlet
- ภัยจากสื่อยุคดิจิทัล

       ครั้งนี้จะมาแนะนำระบบสารสนเทศแบบเปิดที่พัฒนาโดยโครงการฯ คือ ระบบสื่อสารออนไลน์แบบเปิดและคลังทรัพยาการการศึกษาแบบเปิด

       ระบบสื่อสารออนไลน์แบบเปิด
หรือ MOOC (Massive Open Online Course)
ระบบการสื่อสารออนไลน์แบบเปิดที่พัฒนาโดยโครงการสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ https://mooc.learn.in.th


 

       ปัจจุบันได้บรรจุหลักสูตรเพื่อการเรียน ทั้งหมด 43 หลักสูตร อาทิ เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับบุคคลทั่วไป, การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกข้าว, บทเรียนออนไลน์เรื่อง วิทยาศาสตร์ในของเล่น 
       ในการเข้าใช้ ผู้เรียนต้องทำการลงทะเบียนสมาชิกในระบบ

       จากนั้นเข้าไปที่หลักสูตรที่สนใจ ในบางหลักสูตรสามารถเข้าร่วมได้ทันที และบางหลักสูตรอยู่ระหว่างรอการเปิดลงทะเบียน


       นอกจากนี้ในส่วนของข้อมูลสมาชิกยังมีการเก็บข้อมูลประวัติการเรียนและหลักสูตรที่ได้เข้าร่วมไว้ให้ติดตามอีกด้วย

       คลังทรัพยาการการศึกษาแบบเปิด
หรือที่รู้จักในกันในชื่อ OER (Open Educational Resources)
       มีวัตถุประสงค์หนึ่งในการพัฒนาเพื่อให้เป็นคลังเก็บบทเรียน ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เอกสารประกอบบทเรียน แบบฝึกหัด สำหรับรองรับการสร้างสื่อสาระในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อันเป็นประโยชน์ทั้งกับครูผู้สอน และนักเรียนในการใช้คลังข้อมูลร่วมกัน สามารถเข้าร่วมใช้คลังข้อมูลได้ที่ https://oer.learn.in.th/ ในปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมากถึง 54,643 รายการ 62,655 ไฟล์


      

       มีส่วนสำหรับค้นหาข้อมูลช่วยในการค้นหาข้อมูล สามารถกรองส่วนรายละเอียดได้


 

       ตัวอย่างข้อมูลที่มีให้เข้าใช้ เช่น หนังสือนิทานลาว ผู้โดย สิริพร ทิวะสิงห์ สามารถดาวน์โหลดได้
โดยอยู่ภายใต้การใช้งานตามข้อกำหนด Creative Commons ที่แสดงไว้ใต้ภาพ ในแต่ละข้อมูลจะมีข้อกำหนดในการใช้แตกต่างกันไป
 


 

      นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่ต้องความรู้และนำไปให้ประโยช์ในชีวิตประจำวัน และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย