เกี่ยวกับห้องสมุด

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จัดตั้งขึ้นพร้อมกับโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขามานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น โบราณคดี, ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม เป็นต้น ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมุ่งมั่นให้บริการข้อมูลวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ ผู้ใช้ข้อมูลวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC Classification) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อดิจิทัลได้จากฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ http://www.sac.or.th/library

 

ห้องอ่านหนังสือชุมชน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการอ่าน จึงปรับปรุงพื้นที่ห้องด้านหน้าศูนย์ฯเป็นห้องอ่านหนังสือชุมชน มีทรัพยากรที่ให้บริการ ได้แก่ หนังสือและสื่อโสตทัศน์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, นิยาย, วรรณกรรมซีไรท์, ความรู้ทั่วไป, การ์ตูน และมีบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าฟรี คนละไม่เกิน ๓๐ นาที