อุปาทวาทศมาสโคลงดั้น

“อุปาทวาทศมาสโคลงดั้น” หรือ “โคลงทวาทศมาส” เป็นโคลงดั้นที่เก่าแก่ถึงสมัยอยุธยาตอนต้น กวีพรรณนาถึงการพลัดพรากจากหญิงคนรักในรอบหนึ่งปี โดยใช้กลวิธีเล่าเรื่องแบบเปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกร่วมระหว่างกวีกับผู้อ่าน ที่กวีมี “ยิ่งกว่า” หรือ “ตรงข้าม” ผ่านสื่อกลางคือ “ความโหดร้ายของฤดูกาล” กับ “ความรื่นเริงยินดีของเทศกาล” ที่เปลี่ยนไปในแต่ละเดือน เนื่องจากโคลงนี้เก่าแก่มาก จึงค่อนข้างยากในการทำความเข้าใจศัพท์และเนื้อหา ทำให้ไม่เป็นที่นิยมอ่าน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการศึกษาและถอดความจากบทร้อยกรองให้เป็นบทร้อยแก้ว พร้อมทั้งอธิบายศัพท์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น และลดอุปสรรคการเข้าถึงงานวรรณคดีเรื่องนี้ได้อีกทางหนึ่ง