อิงอดีต สนองปัจจุบัน : คติชนสร้างสรรค์ สังคมร่วมสมัย

หนังสือเล่มนี้นำเสนอกรณีศึกษาปรากฏการณ์พลวัตทางวัฒนธรรมที่ประยุกต์ใช้ "ทฤษฎีคติชนสร้างสรรค์" ในการวิเคราะห์ข้อมูล บทวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นวิธีคิดในการสร้างสรรค์ประเพณีพิธีกรรมหรือการแสดงใหม่ๆ โดย "อิงอดีต" หรือใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม" ที่มีอยู่แล้วในสังคมไทยมาปรับประยุกต์ใช้ และสร้างความหมายใหม่เพื่อสนองวัตถุประสงค์ใหม่ๆ ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย