ประเภทสมาชิกและสิทธิการยืมทรัพยากรห้องสมุด

 

* สมาชิกประเภทบัตรเพชร บัตรทอง บัตรเงิน สามารถยืมทรัพยากรห้องอ่านหนังสือชุมชนได้

* หลักฐานการสมัครสมาชิก ได้แก่ สำเนาบัตรประชนชน ๑ ชุด เจ้าหน้าที่และอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรโปรดยื่นใบรับรองจากหน่วยงาน

* บุคคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรจะได้รับสิทธิบัตรเงิน

* ในกรณีทำบัตรสมาชิกหาย สมาชิกห้องสมุดต้องชำระค่าบัตรใหม่ ๕๐ บาท