บริการของห้องสมุด

    ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุด จะต้องสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดตามอัตราที่กำหนด นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีบริการทางวิชาการและบริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการและสมาชิก สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้จากตารางอัตราค่าบริการ

1.     บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

1.1     การยืม ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ทรัพยากรทุกประเภทภายในห้องสมุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต้องการยืมออก จะต้องสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด ซึ่งจะได้รับสิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกันตามประเภทสมาชิก

1.2     การคืน ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนด้วยตัวเองที่จุดบริการยืม-คืนภายในห้องสมุด ในวันและเวลาทำการ หรือตู้คืนหนังสืออัตโนมัติบริเวณหน้าห้องอ่านหนังสือชุมชนซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และส่งคืนทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ห้องสมุดจะนับวันส่งคืนตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์

1.3     บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan - ILL) เป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สมาชิกห้องสมุดสามารถติดต่อเพื่อยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดในเครือข่ายได้ที่จุดบริการยืม-คืน โดยจะได้รับสิทธิในการยืมคนละไม่เกิน 3 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน รวมแล้วไม่เกินสถาบันละ 20 เล่ม

1.4     การจองใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สมาชิกห้องสมุดสามารถแจ้งความประสงค์ขอจองทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้ยืมใช้ได้ที่จุดบริการยืม-คืน หรือทำรายการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุดโดยการลงชื่อเข้าระบบสมาชิก

2.     บริการค้นคว้าและรวบรวมบรรณานุกรม ห้องสมุดมีบริการช่วยค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยและรวบรวมบรรณานุกรมให้ด้วยโปรแกรม Endnote เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ศึกษาวิจัย

3.     แนะนำหนังสือ ห้องสมุดมอบสิทธิสำหรับสมาชิกในการแนะนำหนังสือ เพื่อให้ห้องสมุดพิจารณาจัดซื้อและนำมาให้บริการ สามารถแนะนำหนังสือได้โดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ทางเว็บไซต์ห้องสมุด

4.     หนังสือพร้อมใช้ เป็นอีกหนึ่งบริการพิเศษสำหรับสมาชิกที่ต้องการยืมหนังสือ โดยสามารถส่งรายชื่อหนังสือที่ต้องการยืมมายังห้องสมุดทางแบบฟอร์มออน์ไลน์ในเว็บไซต์ห้องสมุดโดยเลือกเมนู หนังสือพร้อมใช้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมหนังสือที่ท่านต้องการไว้ที่เคาท์เตอร์บริการ สามารถติดต่อเพื่อรับและยืมหนังสือได้ในวันทำการถัดไป

5.     บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI) ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศใหม่ในประเด็นวิชาการที่สนใจได้ โดยผ่านระบบแบบฟอร์มออนไลน์จากเว็บไซต์ห้องสมุด  

6.     บริการห้องศึกษาวิจัยแบบกลุ่ม สมาชิกห้องสมุดที่ต้องการค้นคว้าวิจัยแบบกลุ่ม สามารถติดต่อขอจองห้องได้ที่จุดบริการยืม-คืน ทั้งนี้ห้องสมุดได้จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่การศึกษาวิจัยที่เหมาะสม เช่น ระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น

7.     บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และ wifi เพื่อการค้นคว้า ห้องสมุดจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นหนังสือ และเพื่อการค้นคว้าข้อมูลไว้บริการภายในห้องสมุด หากต้องการใช้สัญญาณ wifi เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่จุดบริการยืม-คืน

8.     บริการถ่ายเอกสาร สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งความประสงค์ขอถ่ายเอกสารด้วยตนเองได้ที่จุดบริการยืม-คืน

9.     บริการสแกนเอกสาร ห้องสมุดให้บริการสแกนเอกสารและจัดส่งทางอีเมล์ หรือบันทึกใส่อุปกรณ์บันทึกแฟ้มข้อมูลของผู้ใช้บริการ

10.  บริการสำเนาสื่อโสตทัศน์ ห้องสมุดให้บริการสำเนาสื่อโสตทัศน์เฉพาะสื่อที่ศูนย์เป็นผู้ผลิตเท่านั้น เช่น การบรรยายทางวิชาการ การประชุมประจำปี การแสดงทางวัฒนธรรม เป็นต้น

11.  บริการพิมพ์เอกสาร (Print) ห้องสมุดมีเครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) ให้บริการทั้งเครื่องพิมพ์ขาว-ดำและเครื่องพิมพ์สี ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอพิมพ์เอกสารได้ที่จุดบริการยืม-คืน

12.  กิจกรรมพิเศษ  ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมเสวนาและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 

อัตราค่าบริการ