นิทรรศการในห้องสมุด Institute of Southeast Asian Studues - Yusof Ishak

ห้องสมุดในประเทศสิงคโปร์นั้นมีหลากหลายประเภทและมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป เช่น ห้องสมุดประชาชน ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เช้าจรดค่ำ หรือห้องสมุดประชาชนที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ห้องสมุดที่ออกแบบตัวอาคารได้สวยงามและอำนวยความสะดวกให้คนทุกกลุ่มทั้งเด็ก วัยรุ่น คนทำงาน ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ห้องสมุดในสถาบันการศึกษาที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนจำนวนมาก รวมถึงห้องสมุดเพื่อการวิจัยที่มีทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะประเด็นสำหรับนักวิจัยเฉพาะสาขา

ห้องสมุดที่จะมาแนะนำในครั้งนี้ เป็นห้องสมุดเพื่อการวิจัยที่เรียกกันว่าห้องสมุดเฉพาะทาง ที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เนื่องจากเป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่ภายใน Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)

   

ห้องสมุดของ Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) นั้น ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศในประเด็นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออเฉียงใต้ เช่น จีน เอเชียแปซิฟิค ฯลฯ โดยทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ประกอบด้วย หนังสือภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาต่างๆ ในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถิติที่สำคัญในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วารสาร แผนที่ หนังสือพิมพ์ ไมโครฟอร์ม สื่อโสตทัศน์ และเอกสารส่วนบุคคลของคนสำคัญ

 

ภายในห้องสมุดของ Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) ประกอบไปด้วยพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ จำนวน ๓ ชั้น โดยได้จัดพื้นที่สำหรับนักอ่านและตู้หนังสือ มีการออกแบบภายในห้องสมุดให้มีความโปร่งสบาย พื้นที่นั่งอ่านบริเวณริมหน้าต่างทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย และช่วยในเรื่องของการพักสายตาจากความอ่อนล้านในการอ่านหนังสือเป็นเวลานาน รวมถึงห้องศึกษาวิจัยเดี่ยวสำหรับนักวิจัยภายในที่ต้องการใช้พื้นที่ของห้องสมุดเป็นพื้นที่ทำงาน

 

 

 

 

  

 

ถึงแม้ว่าหนังสือจะเป็นทรัพยากรสารสนเทศหลักที่ผู้ใช้บริการมักจะนึกถึงเป็นลำดับต้นๆ เมื่อเข้ามาใช้บริการห้องสมุด แต่ห้องสมุดในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนบทบาทและภาพลักษณ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม การบริหารจัดการพื้นที่ภายในห้องสมุด นอกจากการแบ่งสัดส่วนเพื่อจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่สำหรับค้นคว้าแล้ว การจัดนิทรรศการขนาดเล็ก เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุดและช่วยสร้างความสนใจให้กับผู้ใช้บริการ

 

เช่นเดียวกับการจัดการพื้นที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของห้องสมุด Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) ที่มีการจัดนิทรรศการกึ่งถาวร ทั้งสิ้น ๔ เรื่องด้วยกัน โดยนิทรรศการจำนวน ๒ เรื่อง จัดขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากเอกสารส่วนบุคคล (private papers) ที่ห้องสมุดได้รับมอบมา ได้แก่ นิทรรศการ S. Rajaratnam และ Wang Gung Wu โดยภายในนิทรรศการประกอบไปด้วยประวัติ การทำงาน ผลงาน และเอกสารการทำงานส่วนบุคคลซึ่งแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ที่สะท้อนผ่านชีวิตของบุคคลสำคัญ ๒ ท่านนี้

 

นิทรรศการ S. Rajaratnam

 

 

 

 

 

นิทรรศการ Wang Gung Wu

 

 

 

     

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการที่แสดงชีวิตและประวัติของ Yusof Ishak ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๐๑๕ โดยการเปิดนิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการเปลี่ยนชื่อสถาบัน จาก Institute of Southeast Asian Studues เป็น Institute of Southeast Asian Studues - Yusof Ishak

                          

 

 

 

รวมถึง นิทรรศการด้านโบราณคดีโดย  Nalanda-Sriwijaya Centre (NSC) Archaeology Unit ที่จัดแสดงหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีซึ่งนักโบราณคดีได้พบจากแหล่งต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์และผลการขุดค้นที่ประเทศกัมพูชา ภายใต้ความร่วมมือจากการทำงาน APSARA Authority

 

 

อาจกล่าวได้ว่า การจัดนิทรรศการภายในห้องสมุดนั้น เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมาแปรรูปข้อมูลและนำเสนอให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่าย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ Collection ของห้องสมุด รวมทั้งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และต่อยอดไปสู่การค้นคว้าอย่างลึกซึ้งต่อไปในอนาคต