ทรัพยากรที่ให้บริการ

          ห้องสมุดเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ในสาขามานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib ในการจัดเก็บและสืบค้น ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรที่ต้องการผ่านอินเทอร์เน็ตได้จากทั่วโลก ทรัพยากรสารสนเทศที่เก็บรวบรวมและให้บริการแบ่งได้เป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

 

สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Collections)

  • พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รวบรวมหนังสือพระราชนิพนธ์ที่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ และหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​

  • หนังสือ

ได้แก่ หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ ที่มีเนื้อหาทางด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชาติพันธุ์วิทยา, ปรัชญาและศาสนา, ไทยศึกษา, เอเชียศึกษา, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ขนบธรรมเนียมและประเพณี, ศิลปะ, จิตรกรรม, สถาปัตยกรรม, ภาษา และวรรณกรรม เป็นต้น

  • หนังสือภาษาอาเซียน

คือการรวบรวมหนังสือทางด้านมานุษยวิทยา, สังคมวิทยา และวัฒนธรรมอาเซียนที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • งานวิจัยและวิทยานิพนธ์

ห้องสมุดรวบรวมงานวิจัยและวิทยานนิพนธ์ที่มีเนื้อหาด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

  • วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

ให้บริการวารสารทางด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีจุลสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ให้บริการอีกด้วย

  • หนังสือกลุ่มพิเศษ

ประกอบด้วยหนังสือเก่า, หนังสือที่ได้รับอภินันทนาการจากอาจารย์สมบัติ พลายน้อย และรองศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์

  • หนังสืออนุสรณ์ผู้วายชนม์ 

รวบรวมหนังสืออนุสรณ์งานศพของบุคคลสำคัญ

  • แผนที่ 

ได้แก่ แผนที่ประเทศไทยของกรมแผนที่ทหาร, แผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งชุมชนในประเทศไทย

 

สื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Material)

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ห้องสมุดจึงให้บริการสื่อโสตทัศน์หลากหลายรูปแบบ (format) เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และเครื่องมือในการอ่าน เช่น ดีวีดี วีดิโอซีดี ซีดีรอม เป็นต้น โดยมีเนื้อหาด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีสื่อโสตทัศน์กลุ่มพิเศษ ได้แก่ ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ ซึ่งมีทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งบันทึกการแสดง บรรยาย สัมมนา การประชุมประจำปีและกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์ฯ จัดขึ้นเป็นประจำ

 

สื่อดิจิทัลและฐานข้อมูล (Digital media & Database)

ปัจจุบันศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้มีการพัฒนาสิ่งพิมพ์ของศูนย์ฯ ให้เป็นรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของศูนย์ฯให้แพร่หลายออกไปสู่สาธารณะ นอกจากนั้นห้องสมุดยังได้จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ มาให้บริการในรูปแบบของฐานข้อมูล ได้แก่ ebrary, iG Library และ Oxford Scholarship Online ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งจาก OPAC ของห้องสมุด และจากฐานข้อมูลของผู้ให้บริการโดยตรง  

รวบรวมข่าวสาร บทความมานุษยวิทยาและบทความที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์ต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ที่ห้องสมุดบอกรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดเก็บในรูปแบบของ pdf.file สามารถอ่านข่าวผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์หายากที่มีคุณค่าทางวิชาการ มานำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่าย ค้นง่าย ใช้สะดวก แบ่งเป็นหมวดใหญ่ ๕ หมวดได้แก่ วชิรญาณวิเศษ วรรณคดี วารสารและหนังสือพิมพ์ ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ และหนังสืออนุสรณ์งานศพ