บริการสำหรับสมาชิก - หนังสือพร้อมใช้

บริการเตรียมหนังสือพร้อมใช้สำหรับสมาชิกจำนวนไม่เกิน 10 เล่ม

หมายเหตุ

1. ส่งคำขอก่อนเวลา 12.00 น. รับหนังสือเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

    ส่งคำขอหลังเวลา 12.00 น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป

2. ทรัพยากรอาจไม่ครบตามที่ท่านต้องการ ในกรณีที่จัดเตรียมทรัพยากรได้ไม่ครบ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์

รายการทรัพยากรที่ต้องการให้จัดเตรียม
รายการที่ 1
รายการที่ 2
รายการที่ 3
รายการที่ 4
รายการที่ 5
รายการที่ 6
รายการที่ 7
รายการที่ 8
รายการที่ 9
รายการที่ 10