วารสารมานุษยวิทยา

วารสารมานุษยวิทยา

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

"วารสารมานุษยวิทยา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หรือฉบับปฐมฤกษ์ เปิดตัวสู่วงวิชาการมานุษยวิทยาเป็นครั้งแรก ด้วยการนำเสนอบทความวิชาการที่มีนักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา และนักโบราณคดีเป็นผู้เขียน รวมทั้งสิ้น 5 บทความ"

วารสารมานุษยวิทยา

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความเรื่อง วิวาทะทางทฤษฎีในมานุษยวิทยา, การรวมชีวิตป่าเข้าสู่ปริมณฑลทางการเมืองหลากหลายสายพันธุ์: การพูดของชาวกะเหรี่ยงโผล่วคนเบี้ยล่าง, การแผ่ขยายตัวของ “การเสพและสร้างความเป็นชาย” ในชุมชนเกย์ไทยสมัยใหม่ จากทศวรรษ 2500-2550 ฯลฯ

วารสารฉบับย้อนหลัง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน