ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน "วารสารมานุษยวิทยา" (ฉบับที่ 3 และ 4 ประจำปี 2562)

16 ก.พ. 2561 17:31

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน "วารสารมานุษยวิทยา"

ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 ภายในเดือน มกราคม 2562
ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 25612 ภายในเดือน พฤษภาคม 2562

เปิดรับทั้งบทความทบทวนแนวคิดทฤษฎี บทความจากงานวิจัย บทความจากงานวิทยานิพนธ์ บทความทั่วไปทางมานุษยวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการส่งบทความ

http://www.sac.or.th/jasac/howto-submit