"วารสารมานุษยวิทยา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หรือฉบับปฐมฤกษ์ เปิดตัวสู่วงวิชาการมานุษยวิทยาเป็นครั้งแรก ด้วยการนำเสนอบทความวิชาการที่มีนักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา และนักโบราณคดีเป็นผู้เขียน รวมทั้งสิ้น 5 บทความ"