วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความเรื่อง วิวาทะทางทฤษฎีในมานุษยวิทยา, การรวมชีวิตป่าเข้าสู่ปริมณฑลทางการเมืองหลากหลายสายพันธุ์: การพูดของชาวกะเหรี่ยงโผล่วคนเบี้ยล่าง, การแผ่ขยายตัวของ “การเสพและสร้างความเป็นชาย” ในชุมชนเกย์ไทยสมัยใหม่ จากทศวรรษ 2500-2550 ฯลฯ