พระราชนิพนธ์

หยกใส ร่ายคำ (๒๕๔๑)

พระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีน ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ และอักษรศาสตร์บัณฑิต รุ่น ๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย