16 กรกฎาคม 2540

ลาวเริ่มกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
องค์การการค้าโลก (WTO)