Monday, 19 March 2018 10:49

โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน "ขัดกันฉันมิตร" (Friendly Quarrel)

Rate this item
(0 votes)

ในปี 2560 งานสนับสนุนกระบวนการทางสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการทักษะวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 โดย ศมส. ตั้งโครงการทักษะวัฒนธรรมขึ้น ร่วมกับศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะวัฒนธรรม

ในการเป็นเครื่องมือและแนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐในการผลักดันกระบวนการแก้ปัญหาในเชิงสันติวิธี ในการดำเนินการที่ผ่านมา โครงการทักษะวัฒนธรรมได้ใช้แนวคิดวิชาการ สู่การพัฒนาเครื่องมือในการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผ่านกระบวนการฝึกอบรมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ปฏิบัติงานภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน ทั้งมุสลิมและพุทธ ให้มีทักษะวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้คนที่แตกต่าง บนความเชื่อว่า พลังแห่งวัฒนธรรม จะช่วยบรรเทาและแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง เยียวยาความสูญเสียจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ที่ผ่านมาโครงการทักษะวัฒนธรรมได้เผยแพร่หนังสือคู่มือทักษะวัฒนธรรม: คู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้ โดยมีหน่วยงานหลายแห่งนำไปใช้ประโยชน์ เช่น สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เป็นต้น โครงการฯ ยังดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มข้าราชการทั้งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายพลเรือน กลุ่มเยาวชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับกลุ่มวิทยากรในพื้นที่ (Training of Trainers) รวมถึงผลักดันการเรียนการสอนทักษะวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมในพื้นที่กว่า 20 แห่ง ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และจัดทำหลักสูตรคู่มือกิจกรรมทักษะวัฒนธรรมและสนับสนุนอุปกรณ์การอบรมทักษะวัฒนธรรมในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้เกิดวิทยากรครูในพื้นที่ขึ้นจำนวนกว่าสิบท่าน เป้าหมายอีกประการหนึ่งของโครงการทักษะวัฒนธรรม คือ การขยายการสื่อสารแนวคิดทักษะวัฒนธรรมให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง โดยที่ผ่านมามีความพยายามขับเคลื่อนสู่นโยบายชาติ ซึ่ง “ทักษะวัฒนธรรม” ได้ปรากฏในนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 และมีแผนการเผยแพร่แนวคิดทักษะวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ในปีที่ผ่านมา โครงการทักษะวัฒนธรรมปีที่ 8 ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมทักษะวัฒนธรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มครูมัธยมในจังหวัดชายแดนใต้ การจัดกิจกรรมประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม ในหัวข้อ “ขัดกันฉันมิตร” โดยเปิดให้เยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สำรวจอคติ และภาพเหมารวมที่ส่งผลต่อ ทัศนคติในเชิงลบและการเลือกปฏิบัติที่มีต่อคนที่แตกต่าง รวมทั้งเรียนรู้ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้  โดยเฉพาะในกลุ่มที่นับถือศาสนาต่างกัน ทำให้เปลี่ยนมุมมอง หรือทัศนะด้านลบบางอย่างที่เคยมี และเพื่อเสริมทักษะให้เยาวชนทั้งด้านทักษะวัฒนธรรมและด้านการสื่อสารสาธารณะ ได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารมุมมองของเยาวชนต่อสาธารณะในประเด็นทักษะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกับความขัดแย้งในภาคใต้

โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมในปี 2559 นี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคี อันได้แก่ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหภาพยุโรป (EU) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ผลการจัดกิจกรรมประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการและจากการจัดฉายหนังสั้นที่พื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนี้ ยังมีการผลิตงานวิชาการแนวคิดทักษะวัฒนธรรมที่ต่อยอดมาจากการดำเนินการในปี 2559 ออกมาเป็นหนังสือ “ทักษะวัฒนธรรม แสง น้ำ และรวงข้าว” เขียนโดย ผศ.ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า

ดังนั้น งานสนับสนุนกระบวนการทางสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงมีแผนจัดกิจกรรมสื่อสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดทักษะทางวัฒนธรรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสื่อสารการดำเนินงานของโครงการทักษะวัฒนธรรม และการสนับสนุนกระบวนการทางสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ ศมส. แก่สาธารณะ ทั้งนี้ การดำเนินงานสื่อสารความรู้ทักษะวัฒนธรรมใต้งานสนับสนุนกระบวนการทางสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ ในการสร้างความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

รับทราบข้อมูลข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนทำหนังขัดกันฉันมิตร เพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Cf.shortfilm

**********************************************

ลิงค์หนังสามารถเข้าไปดูหนังทั้งหมดได้ที่  YouTube : ขัดกันฉันมิตร

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC4g4l2Wu42Y15P1R7RI6J6Q/feed

**********************************************

ลิงค์หนังสือ “ทักษะวัฒนธรรม คู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้” ออนไลน์

http://online.fliphtml5.com/yuhk/rrad/

 

 

Read 336 times Last modified on Thursday, 22 March 2018 10:59

Media

SFbBox by EnterLogic