ติมอร์เลสเต - ข้อมูลพื้นฐาน1.ที่ตั้งและพื้นที่

ติมอร์เลสเตตั้งอยู่บนภาคพื้นคาบสมุทรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ประมาณ 14,874 ตารางกิโลเมตร (Jesudas M.Athyal,Editor, 2015:327)

 

 2.อาณาเขต

ติมอร์เลสเตมีอาณาเขตติดกับอินโดนีเซีย โดยมีความยาวพรมแดนเท่ากับ 228 กิโลเมตร มีความยาวชายฝั่งเท่ากับ 706 กิโลเมตร (สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

 

3.ภูมิประเทศ

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลียในหมู่เกาะ Lesser Sundar ทางตะวันออกสุดของหมู่เกาะอินโดนีเซีย โดยติมอร์เลสเต ประกอบด้วยดินแดนครึ่งหนึ่งของเกาะติมอร์ (ครึ่งทางทิศตะวันออก) บริเวณที่เรียกว่า Oecussi (Ambeno) อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะติมอร์ และหมู่เกาะ Palau Atauro และ Pulau Jaco (สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

 

4.ภูมิอากาศ

ติมอร์เลสเตอยู่ในเขตร้อน มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มีความแตกต่างกันมากระหว่างฤดูฝนกับฤดูร้อน อุณภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

 

5.เมืองหลวง

เมืองหลวงของประเทศติมอร์เลสเต คือ เมืองดิลี (Jesudas M.Athyal,Editor, 2015:327)

 

6.ระบบการปกครอง

ประเทศติมอร์เลสเตปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2010)

 

7.คำขวัญประจำชาติ

เอกภาพ การกระทำ ความก้าวหน้า (สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

 

8.ประชากร

ประเทศติมอร์เลสเตมีจำนวนประชากรประมาณ 1.178 ล้านคน

 

9.ศาสนา

รัฐบาลติมอร์เลสเตมิได้มีการกำหนดให้ศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติ และให้อิสระแก่ประชาชนในการนับถือศาสนา หากแต่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกถึงร้อยละ 98 นอกจากนี้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์และศาสนาอิสลาม(Jesudas M.Athyal,Editor, 2015:327)

 

10.ภาษา

ภาษาราชการคือภาษาเตตุม (Tetum) และภาษาโปรตุเกส นอกจากนี้ยังใช้ภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร(Jesudas M.Athyal,Editor, 2015:327)

 

11.การศึกษา

การศึกษาของติมอร์เลสเตเป็นไปตามโครงสร้าง 6-3-3 มีระดับการศึกษาตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้รัฐได้จัดสวัสดิการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนในระดับประถมศึกษา (EDUCATION POLICY AND DATA CENTER, 2012)  

 

12.สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ

 

13.วันชาติ

วันชาติของประเทศติมอร์เลสเตตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงการได้รับเอกราชจากโปรตุเกส

บรรณานุกรม

    Jesudas M.Athyal,Editor. (2015). Religion in Southeast Asia : an encyclopedia of faiths and cultures. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, LLC,.

    Timor Leste. (2012). เรียกใช้เมื่อ 04 July 2016 จาก EDUCATION POLICY AND DATA CENTER Web site: http://www.epdc.org/country/timorleste

    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2014). สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (Democratic Republic of Timor-Leste). เรียกใช้เมื่อ 23 09 2016 จาก เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ: http://www.thaifta.com/thaifta/portals/0/ctrprof_tmdec57full.pdf

    สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต. (20 เมษายน 2559). เรียกใช้เมื่อ 23 กันยายน 2559 จาก เว็บไซต์สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: https://goo.gl/H0mbWH