ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

" Padaw Tuju Dulun" boat

รายละเอียด

decrease procession of " Padaw Tuju Dulun" boat to sea at event Iraw Tengkayu festival on Dec 27, 2015 at Amal Beach Tarakan, Indonesia

  • ลิขสิทธิ์ : antoni halim
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close