ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Wayang Kulit

รายละเอียด

Wayang Kulit on January 4, 2012 in Sonobudoyo museum,Yogyakarta, Indonesia. Masterpiece of Javanese performance arts presenting the story of Ramayana and Mahabharata.

  • ลิขสิทธิ์ : Aleksandar Todorovic
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close