ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Stupas and Statue of Buddha

รายละเอียด

Stupas and Statue of Buddha at Borobudur Temple, Yogjakarta Indonesia.

  • ลิขสิทธิ์ : Nokuro
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close