ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Pierogi

รายละเอียด

Pierogi - Baked dumplings filled with meat and served with a spicy sour cream based dip.

  • ลิขสิทธิ์ : Paul_Brighton
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close