ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

The Royal palace and Silver Pagoda

รายละเอียด

The Royal palace and Silver Pagoda, Phnom Penh, Cambodia

  • ลิขสิทธิ์ : Dominique Rose68
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close