ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Roti Prata

รายละเอียด

Roti Prata or Roti canai with sauce

  • ลิขสิทธิ์ : Nokuro
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close