ปิด

คลังความรู้

หนังสือเก่าชาวสยาม : จากอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคต

07/03/2560 | เขียนโดย Author | ผู้เข้าชม 319

“หนังสือเก่าชาวสยาม : จากอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคต”

๙ กันยายน ๒๕๕๓  ณ ห้อง ๔๐๗ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กำหนดการ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.      ดร. ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวเปิดงาน

๑๓.๑๕ – ๑๔.๓๐ น.      การสนทนาเรื่อง

                            “๑๒๕ ปี วชิรญาณวิเศษ : ภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์”

                             วิทยากร          ผศ.ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

                                                อาจารย์ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล  (สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

                                                คุณธนพงศ์ จิตต์สง่า และตัวแทนผู้ใช้เว็บไซต์ ๑ คน

                                                ผศ. สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ดำเนินรายการ

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.      พัก (เครื่องดื่ม อาหารว่าง)

๑๔.๔๕ – ๑๖.๔๕ น.      การสนทนาเรื่อง

                            “ลิขสิทธิ์หนังสือและเอกสารเก่า :การทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์”

                            วิทยากร          คุณสุดเขต บริบูรณ์ศรี     กรมทรัพย์สินทางปัญญา

                            อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์            ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                            คุณวิลาวัณย์ ทรัพย์พันแสน             ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ

                            คุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์   สำนักพิมพ์ต้นฉบับ ดำเนินรายการและร่วมสนทนา

๑๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.        คุณวิลาวัณย์ ทรัพย์พันแสน             ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ กล่าวปิดงาน