การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

รายงานวิจัยเรื่อง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นั้น เป็นไปเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลการรวมกลุ่มและพื้นที่ในการทำกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ์ดั้งเดิม และชุมชนแรงงานข้ามชาติกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่การวิจัยครั้งนี้ คือพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประกอบด้วย 15 ตำบล เน้นศึกษาเฉพาะบริเวณที่มีแรงงานข้ามชาติพักอาศัยอยู่หนาแน่น มีการรวมกลุ่มเป็นย่านชุมชนที่พักอาศัย แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์มอญ รองลงมาคือกลุ่มชาติพันธุ์ทวาย กลุ่มชาติพันธุ์พม่า ซึ่งจะเป็นกลุ่มหลักในการศึกษา เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคลื่อนย้ายมาจากประเทศเมียนมา มีจำนวนมากถึงร้อยละ 90 มีการรวมกลุ่มและเครือข่ายสังคมที่โดดเด่นชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC HD30.4 ส44 2559
 • ปีที่พิมพ์ 2559
 • จำนวนหน้า 209
 • สารบัญ

  บทที่ 1  น.1

  บทนำ  น.1

  หลักการเหตุผล  น.1

  วัตถุประสงค์  น.4

  ระยะเวลาในการวิจัย  น.4

  ระเบียบวิธีวิจัย  น.4

  ขอบเขตการวิจัย  น.5

  รายละเอียดเนื้อหาการวิจัย  น.6

  บทที่ 2  น.7

  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  น.7

  แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา  น.7

  งานวิจัยและที่เกี่ยวข้อง  น.18

  บทที่ 3  น.31

  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร  น.31

  ชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร  น.31

  การปฏิสัมพันธ์ระว่างชุมชนชาติพันธุ์ในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของอำเภอเมืองสมุทรสาคร  น.50

  บทที่ 4 น.72

  ชาติพันธุ์ข้ามชาติ : ปฏิบัติการและการแสดงออกทางวัฒนธรรม  น.72

  ปฏิบัติการและการแสดงออกทางวัฒนธรรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  น.73

  พื้นที่ทางศาสนากับการต่อรองของการใช้พื้นที่ทางวัฒนธรรม  น.74

  การศึกษาข้ามชาติ : ศุนย์การเรียนรู้กับกระบวนการปลูกฝังวัฒนธรรมลูกผสม  น.104

  ชาติพันธุ์ข้ามชาติในมิติสังคมวัฒธรรม  น.126

  บทที่ 5  น.130

  เครือข่ายทางสังคมกับชาติพันธุ์ข้ามชาติ  น.130

  เครือข่ายแรงงานข้ามชาติที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ  น.131

  เครือข่ายแรงงานข้ามชาติที่มีการจัดตั้งอย่างไม่เป็นทางการ  น.148

  สรุปความ : ข้อสังเกตจากการศึกษาภาคสนาม

  บทที่ 6  น.182

  บทสรุป และแนวทางการวิจัยในระยะที่ 2  น.182

  บรรณานุกรม

  ภาคผนวก

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง ชุดโครงการวิจัย การศึกษาวิจัยสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถึงลุ่มแม่น้ำท่าจีน ประกอบด้วย 1.รายงานวิจัย เรื่องภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสาครบุรี: กรณีศึกษาภูมินามในอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2.รายงานวิจัย เรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ใน อ.เมือง สมุทรสาคร 3.รายงานวิจัย เรื่องชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าจีน อ.เมือง สมุทรสาคร
 • สถานที่ สมุทรสาคร,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ และคณะ. (2559). การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=85

MLA

สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ และคณะ. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2559. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566  

HARVARD

สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ และคณะ, 2559. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=85 [ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 565.65 KB
บทคัดย่อ, กิตติกรรมประกาศ, สารบัญ 2.1 MB
บทที่ 1 บทนำ 1.87 MB
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8.73 MB
บทที่ 3 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร 14.32 MB
บทที่ 4 ชาติพันธุ์ข้ามชาติ : ปฏิบัติการและการแสดงออกทางวัฒนธรรม 19.55 MB
บทที่ 5 เครือข่ายทางสังคมกับชาติพันธุ์ข้ามชาติ 17.6 MB
บทที่ 6 บทสรุป และแนวทางการวิจัยในระยะที่ 2 1.28 MB
บรรณานุกรม 2.95 MB
ภาคผนวก 1.18 MB
เอกสารฉบับเต็ม 69.91 MB