พลวัตทางชาติพันธุ์ของคนพลัดถิ่นชายแดนตะวันออก กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ กะซอง และซำเร

นักวิจัย : ดำรงพล อินทร์จันทร์, พื้นที่ : ตราด  ,   ปี : 2559

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากส่งผลทางการเมืองและเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อประชาคมชาติพันธุ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์จะเป็นประเด็นปัญหาท้าทายที่นำมาทบทวนและพิจารณาในบริบทที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในรูปแบบนโยบายการกำหนดพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์พลัดถิ่น ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์ของโลกที่เกิดขึ้นมายาวนาน โดยงานศึกษาวิจัยนี้มุ่งศึกษาสภาพสังคมวัฒนธรรมของชุมชนกลุ่ม "กะซอง" และ "ซำเร" ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจการเมืองบริเวณพื้นที่ชายแดนตะวันออกของไทย โดยเฉพาะเมื่อภาครัฐดำเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะนำมาซึ่งความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ร่วมสมัยของชุมชนประชาคมชาติพันธุ์ และพัฒนาแนวนโยบายทางวัฒนธรรมต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไป

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS570.K36 ด64 2559
 • ปีที่พิมพ์ 2559
 • จำนวนหน้า 109
 • สารบัญ

  บทคัดย่อ  

  กิตติกรรมประกาศ

  บทที่ 1 บทนำ  น.1

  บทที่ 2 กรอบแนวคิดและทบทวนวรรณกรรม  น.6

  บทที่ 3 สภาพทั่วไปและข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ศึกษา  น.35

  บทที่ 4 ชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยกลุ่มภาษากะซองและซำเร  น.60

  บทที่ 5 พลวัตทางชาติพันธุ์ในบริบทเศรษฐกิจสังคมพรมแดนตะวันออกไทย  น.88

  บทที่ 6 บทสรุป  น.99

  รายการอ้างอิง  น.100

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ ตราด,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดำรงพล  อินทร์จันทร์. (2559). พลวัตทางชาติพันธุ์ของคนพลัดถิ่นชายแดนตะวันออก กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ กะซอง และซำเร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=57

MLA

ดำรงพล  อินทร์จันทร์. พลวัตทางชาติพันธุ์ของคนพลัดถิ่นชายแดนตะวันออก กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ กะซอง และซำเร. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2559. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566  

HARVARD

ดำรงพล  อินทร์จันทร์, 2559. พลวัตทางชาติพันธุ์ของคนพลัดถิ่นชายแดนตะวันออก กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ กะซอง และซำเร. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=57 [ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 184.44 KB
บทคัดย่อ, สารบัญ 463.66 KB
บทที่ 1 บทนำ 1.39 MB
บทที่ 2 กรอบแนวคิดและทบทวนวรรณกรรม 11.08 MB
บทที่ 3 สภาพทั่วไปและข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ศึกษา 7.41 MB
บทที่ 4 ชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยกลุ่มภาษากะซองและซำเร 9.58 MB
บทที่ 5 พลวัตทางชาติพันธุ์ในบริบทเศรษฐกิจสังคมพรมแดนตะวันออกไทย 4.09 MB
บทที่ 6 บทสรุป 346.31 KB
รายการอ้างอิง 1.89 MB
เอกสารฉบับเต็ม 36.21 MB