การวิจัยสำรวจสถานการณ์และนโยบายชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โครงการวิจัยสำรวจสถานการณ์และนโยบายชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นโครงการวิจัยเชิงเอกสารเพื่อสำรวจกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั้งระบบกฎหมายและนโยบายส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศ รวมถึงกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนกิจการเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประวัติความเป็นมาของบรรดาชนเผ่าพื้นเมืองโดยสังเขป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เป็นแนวทางพิจารณาประกอบยกร่างกฎหมายให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • ปีที่พิมพ์ 2563
 • จำนวนหน้า 42
 • สารบัญ

  ความนำ  น.3

  วัตถุประสงค์  น.5

  เป้าหมายของโครงการ  น.5

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  น.5

  แผนการดำเนินโครงการ  น.6

  ขั้นตอนดำเนินงาน  น.6

  กรณีศึกษาสภาซามิ และรัฐสภาซามิ  น.8

  ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศแคนาดา  น.23

  ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศมาเลเซีย  น.31

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ปัจจุบันรายงานฉบับนี้เก็บรักษาอยู่ที่ กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์ งานสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
 • สถาบัน / หน่วยงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชูพินิจ เกษมณี และคณะ. (2563). การวิจัยสำรวจสถานการณ์และนโยบายชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=248

MLA

ชูพินิจ เกษมณี และคณะ. การวิจัยสำรวจสถานการณ์และนโยบายชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566  

HARVARD

ชูพินิจ เกษมณี และคณะ, 2563. การวิจัยสำรวจสถานการณ์และนโยบายชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=248 [ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 205.53 KB
ความนำ 700.36 KB
กรณีศึกษาสภาซามิ และรัฐสภาซามิ 1.06 MB
ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศแคนาดา 457.47 KB
ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศมาเลเซีย 600.81 KB
เอกสารฉบับเต็ม 1.8 MB