• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ชุดโครงการศึกษาวิจัยพลวัตของชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการสร้างแผนที่วัฒนธรรมมีชีวิต ปีที่ 1 (พ.ศ. 2562)

พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ชุดโครงการศึกษาวิจัยพลวัตของชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการสร้างแผนที่วัฒนธรรมมีชีวิต ปีที่ 1 (พ.ศ. 2562)

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โครงการวิจัย พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษาสามจังหวัดทางภาคตะวันตกของไทย ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีและเพชรบุรี ที่มีบริบทแวดล้อมของพื้นติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อันส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งต่อการตั้งถิ่นฐาน การเคลื่อนย้าย และการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร สังคมและวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงจากอดีตเรื่อยมากระทั่งปัจจุบัน เช่น ความเป็นมาและประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ “กะเหรี่ยงไทย” หรือ “ไทยกะเหรี่ยง” ดำเนินไปในลักษณะคู่ขนานกับบริบทการเมืองของพม่าหรือเมียนมาร์มาช้านาน ภาพลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทยปรากฏปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จาก “ผู้อพยพพลัดถิ่น” มาพำนักอาศัยเคลื่อนสู่ลักษณะ “คนพื้นเมืองพื้นถิ่น” บางชุมชนผสมผสานกลืนกลายเป็นไทยทั้งทางพลเมืองและทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน “ความเป็นกะเหรี่ยง/กะหร่าง” ปรากฏอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการธำรงชาติพันธุ์เชื่อมโยงสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างชุมชนเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ขยายตัวออกไป

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS570.ก65 ด64 2562
 • ปีที่พิมพ์ 2562
 • จำนวนหน้า 133
 • สารบัญ

  บทที่ 1 บทนำ  น.1

  ที่มาและความสำคัญของปัญหาของการวิจัย  น.1

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  น.2

  ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย  น.2

  ระเบียบวิธีวิจัย  น.2

  แผนและระยะเวลาการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย  น.3

  บทที่ 2 กรอบแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  น.5

  กรอบแนวคิดทฤษฎี  น.5

  แนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  น.6

  แนวคิดการธำรงชาติพันธุ์  น.9

  แนวคิดคนพลัดถิ่น  น.16

  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  น.20

  ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  น.20

  งานศึกษากะเหรี่ยงกาญจนบุรี  น.22

  งานศึกษาเกี่ยวกับกะเหรี่ยงราชบุรี  น.23

  งานศึกษาเกี่ยวกับกะเหรี่ยงเพชรบุรี  น.25

  สรุปปรากฏการณ์ของกะเหรี่ยงจากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้น  น.27

  บทสังเคราะห์ความรู้ว่าด้วยงานวิจัยชุมชนกะเหรี่ยงกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี  น.28

  บทที่ 3 ชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี  น.30

  ภาพรวมประชากรชุมชนกะเหรี่ยงกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี  น.31

  ชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกาญจนบุรี  น.33

  ข้อมูลประชากร  น.33  

  กะเหรี่ยงไล่โว่ สังขละบุรี และลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ  น.36

  “บ้านผี”: การไหว้ผีบรรพบุรุษแบบดั้งเดิมของลิ่นถิ่น  น.60

  เทศกาล “ยกตง”“แห่เสาทะเดิ่งบุ่ง”: การฟื้นฟูอัตลักษณ์กะเหรี่ยงหนองบาง  น.65

  ชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงราชบุรี  น.70

  ข้อมูลประชากร  น.70

  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยงสวนผึ้ง  น.73

  ชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเพชรบุรี  น.90

  ข้อมูลประชากร  น.90

  ที่มาของ “กะเหรี่ยง” “กะหร่าง” และตัวตนกะเหรี่ยง  น.93

  กะเหรี่ยงยางน้ำกลัด หนองหญ้าปล้อง  น.96

  ประเพณี “เวียนศาลา” “ก่อเจดีย์ทราย” เดือน 5  น.100

  ประเพณีเดือน 9 “เรียกขวัญ”-“กินข้าวห่อกะเหรี่ยง”หนองหญ้าปล้อง  น.109                     

  บทที่ 4 พลวัตของชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ณ สามเมืองตะวันตกของไทย  น.113

  “ความต่างในความเหมือน” ของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  น.113

  ภูมิปัญญานิเวศวัฒนธรรม: อัตลักษณ์ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเมืองกาญจน์  น.115

  การธำรงชาติพันธุ์ของชุมชนกะเหรี่ยงโปว์  น.117

  จาก “คนพลัดถิ่น” สู่ “คนพื้นเมืองพื้นถิ่น”  น.120

  สรุป  น.123                                       

  รายการอ้างอิง  น.124

   

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดำรงพล อินทร์จันทร์. (2562). พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ชุดโครงการศึกษาวิจัยพลวัตของชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการสร้างแผนที่วัฒนธรรมมีชีวิต ปีที่ 1 (พ.ศ. 2562). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. ค้นคืนเมื่อ 10 มิถุนายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=237

MLA

ดำรงพล อินทร์จันทร์. พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ชุดโครงการศึกษาวิจัยพลวัตของชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการสร้างแผนที่วัฒนธรรมมีชีวิต ปีที่ 1 (พ.ศ. 2562). มหาวิทยาลัยศิลปากร,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 10 มิถุนายน 2566  

HARVARD

ดำรงพล อินทร์จันทร์, 2562. พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ชุดโครงการศึกษาวิจัยพลวัตของชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการสร้างแผนที่วัฒนธรรมมีชีวิต ปีที่ 1 (พ.ศ. 2562). [Online]. กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยศิลปากร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=237 [ค้นคืนเมื่อ 10 มิถุนายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 170.4 KB
สารบัญ 221.42 KB
บทที่ 1 บทนำ 700.48 KB
บทที่ 2 กรอบแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 5.13 MB
บทที่ 3 ชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี 14.78 MB
บทที่ 4 พลวัตของชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ณ สามเมืองตะวันตกของไทย 2.24 MB
รายการอ้างอิง 1.24 MB
เอกสารฉบับเต็ม 24.42 MB