• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์ ชุดโครงการศึกษาวิจัยพลวัตของชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการสร้างแผนที่วัฒนธรรมมีชีวิต ปีที่ 1 (พ.ศ. 2562)

พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์ ชุดโครงการศึกษาวิจัยพลวัตของชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการสร้างแผนที่วัฒนธรรมมีชีวิต ปีที่ 1 (พ.ศ. 2562)

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

งานศึกษาวิจัยชิ้นนี้ได้สำรวจและศึกษาชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง สิงหาคม 2562 โดยใช้วิธีการศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณนา การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ภาคสนามอย่างมีส่วนร่วมในพิธีกรรมสำคัญของชุมชน โดยสะท้อนให้เห็นว่า พลวัตของชุมชนกะเหรี่ยงในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและอุทัยธานี มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้ผลกระทบของการพัฒนาทั้งเรื่องของการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้ การออกกฎหมายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้และที่ดินที่กระทบต่อสิทธิและความเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ และการเป็นชุมชนดั้งเดิมที่อยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษ การเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการผลิตจากการทำไร่หมุนเวียนสู่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมกะเหรี่ยงที่มีความแตกต่างกัน ภายใต้ลัทธิทางความเชื่อทางศาสนาหรือลัทธิเจ้าวัด ทั้งความเชื่อเรื่องด้ายเหลือง ด้ายขาวและกินน้ำสุก ในชุมชนกะเหรี่ยงบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีและอุทัยธานี มีลัทธิเจ้าวัดถือเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อและความรู้ทางประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชนกะเหรี่ยง การปรับตัวภายใต้วิถีของการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนกะเหรี่ยงบริเวณแนวกันชนห้วยขาแข้ง ในขณะที่ชุมชนกะเหรี่ยงในจังหวัดนครสวรรค์ไม่ปรากฏชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิมที่หลงเหลืออยู่ มีเพียงกะเหรี่ยงนอกหรือกะเหรี่ยงที่มาจากฝั่งพม่าที่เข้ามาทำงานในจังหวัดนครสวรรค์และการรวมกลุ่มของแรงงานข้ามชาติในการจัดงานเชิงวัฒนธรรม การผูกข้อมือกะเหรี่ยง ที่เป็นงานเชิงวัฒนธรรมและเชิงการเมืองที่สำคัญของชาวกะเหรี่ยงบนแผ่นดินข้ามแดน

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS570.ก65 น64 2562
 • ปีที่พิมพ์ 2562
 • จำนวนหน้า 284
 • สารบัญ

  บทคัดย่องานวิจัย  น.(ก)

  สารบัญ  น.(ค)

  บทที่ 1 บทนำ  น.1

  บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  น.10

  บทที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนกะเหรี่ยง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์  น.28

  บทที่ 4 พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ในจังหวัดสุพรรณบุรี  น.47

  บทที่ 5 พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ในจังหวัดอุทัยธานี  น.116

  บทที่ 6 บทวิเคราะห์และประมวลความรู้ชุมชนกะเหรี่ยง 3 จังหวัด  น.265

  บรรณานุกรม  น.277       

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ สุพรรณบุรี, อุทัยธานี, นครสวรรค์,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นัฐวุฒิ สิงห์กุล และวราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์. (2562). พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์ ชุดโครงการศึกษาวิจัยพลวัตของชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการสร้างแผนที่วัฒนธรรมมีชีวิต ปีที่ 1 (พ.ศ. 2562). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. ค้นคืนเมื่อ 10 มิถุนายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=236

MLA

นัฐวุฒิ สิงห์กุล และวราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์. พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์ ชุดโครงการศึกษาวิจัยพลวัตของชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการสร้างแผนที่วัฒนธรรมมีชีวิต ปีที่ 1 (พ.ศ. 2562). มหาวิทยาลัยศิลปากร,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 10 มิถุนายน 2566  

HARVARD

นัฐวุฒิ สิงห์กุล และวราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์, 2562. พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์ ชุดโครงการศึกษาวิจัยพลวัตของชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการสร้างแผนที่วัฒนธรรมมีชีวิต ปีที่ 1 (พ.ศ. 2562). [Online]. กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยศิลปากร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=236 [ค้นคืนเมื่อ 10 มิถุนายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 81.32 KB
บทคัดย่อ, สารบัญ 401.78 KB
บทที่ 1 บทนำ 1.57 MB
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3.97 MB
บทที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนกะเหรี่ยง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ 3.4 MB
บทที่ 4 พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 11.79 MB
บทที่ 5 พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ในจังหวัดอุทัยธานี 25.02 MB
บทที่ 6 บทวิเคราะห์และประมวลความรู้ชุมชนกะเหรี่ยง 3 จังหวัด 2.76 MB
บรรณานุกรม 735.89 KB
เอกสารฉบับเต็ม 22.26 MB