• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • การรวบรวมภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ชุมชนขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การรวบรวมภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ชุมชนขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โครงการรวบรวมภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่นโดยการสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลประกอบไปด้วย กลุ่มของผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ รวมไปถึงเด็กและเยาวชน ในชุมชนขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประวัติหมู่บ้านที่เล่าขานกันมายาวนาน ประกอบกับได้มีการจัดเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวและอัตลักษณ์หัตถกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งแก่สาธารณะ

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่
 • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • ปีที่พิมพ์ 2562
 • จำนวนหน้า 67
 • สารบัญ

  คำนำ  น.(ก)

  กิตติกรรมประกาศ  น.(ข)

  บทคัดย่อ  น.(ค)

  สารบัญ  น.(ง)

  บริบทของชุมชน หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  น.1

  • ประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน  น.1
  • ลักษณะทางกายภาพ  น.2-4
  • ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ  น.5-13
  • ลักษณะทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  น.13-21
  • ลักษณะทางด้านการปกครอง  น.22-24

  อัตลักษณ์งานหัตถกรรม ชุมชนม้งขุนช่างเคี่ยน  น.25

  • ผ้าใยกัญชง  น.26-33
  • การปักผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง  น.33-44
  • เครื่องเงิน  น.45-48
  • การตีดาบ/มีด  น.49-51
  • งานจักสาน  น.52-56
  • งานไม้  น.57-63
 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ปัจจุบันรายงานฉบับนี้เก็บรักษาอยู่ที่ กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ เชียงใหม่,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

อภิสรา แซ่ลี และคณะ. (2562). การรวบรวมภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ชุมชนขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=227

MLA

อภิสรา แซ่ลี และคณะ. การรวบรวมภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ชุมชนขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566  

HARVARD

อภิสรา แซ่ลี และคณะ, 2562. การรวบรวมภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ชุมชนขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. [Online]. เชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=227 [ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 66.93 KB
คำนำ,กิตติกรรมประกาศ,บทคัดย่อ,สารบัญ 489.04 KB
บริบทของชุมชน หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 4.19 MB
อัตลักษณ์งานหัตถกรรม ชุมชนม้งขุนช่างเคี่ยน 5.91 MB
เอกสารฉบับเต็ม 10.61 MB