ภูมิทัศน์ชาติพันธุ์ แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานคร

นักวิจัย : จารุวรรณ ขำเพชร, พื้นที่ : กรุงเทพมหานคร  ,   ปี : 2561

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ประกอบร่างมาจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สาเหตุมาจากการเป็นเมืองท่าในแถบอุษาคเนย์ทำให้มีชนชาติต่าง ๆ เข้ามาทำการติดต่อค้าขาย รวมถึงตั้งรกรากนับแต่นั้นเป็นต้นมา อาทิ ญี่ปุ่น โปรตุเกส จีน รวมถึงการกวาดต้อนเฉลยจากการทำศึกสงครามมาไว้ เช่น ลาว มอญ ญวน เรื่อยมาจนถึงช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยแต่ละกลุ่มชน/ชาติพันธุ์จะมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง รายงานเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในกรุงเทพฯ ในประเด็นเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิต ที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อที่จะจัดทำออกมาให้อยู่ในรูปแบบภูมิทัศน์และแผนที่ชุมชนชาติพันธุ์

 

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC GN639.ธ33 จ64 2561
 • ปีที่พิมพ์ 2561
 • จำนวนหน้า 85
 • สารบัญ

  บทที่ 1 บทนำ

  • ความนำ  น.1
  • วัตถุประสงค์  น.3
  • วิธีดำเนินการวิจัย  น.3
  • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  น.4
  • กรอบแนวคิดและที่เกี่ยวข้อง  น.4

  บทที่ 2 นามนั้นชื่อ ธนบุรีศรีมหาสมุทร

  • ปูมหลัง  น.9
  • ลักษะพื้นที่ธนบุรี  น.15
  • การตั้งบ้านสร้างเมือง  น.21
  • ธนบุรีปัจจุบัน  น.26

  บทที่ 3 ผืนน้ำกรุงธนบุรี  

  • เวนิสตะวันออก  น.29
  • ขุดคลองลัด  น.33
  • ก่อร่างสร้างสวน  น.37

  บทที่ 4 ผืนดินถิ่นชาติพันธ์ุบางกอกธนบุรี  

  • จำนวนผู้คน  น.41
  • ลักษณะชุมชน ปีพุทธศักราช 2321  น.44
  • ถิ่นชาติพันธุ์  น.46
  • ถิ่นฐานที่ถมทับพื้นที่  น.68

  บทที่ 5 บทสรุปว่าด้วยภูมิทัศน์ชาติพันธุ์

  • บทสรุปว่าด้วยภูมิทัศน์ชาติพันธุ์  น.72

  บรรณานุกรม  น.76

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ กรุงเทพมหานคร,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จารุวรรณ ขำเพชร. (2561). ภูมิทัศน์ชาติพันธุ์ แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=160

MLA

จารุวรรณ ขำเพชร. ภูมิทัศน์ชาติพันธุ์ แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานคร. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2561. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566  

HARVARD

จารุวรรณ ขำเพชร, 2561. ภูมิทัศน์ชาติพันธุ์ แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานคร. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=160 [ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 117.91 KB
บทคัดย่อ, ประกาศคุณูปการ, สารบัญ 239.67 KB
บทที่ 1 บทนำ 747.96 KB
บทที่ 2 นามนั้นชื่อ ธนบุรีศรีมหาสมุทร 1.81 MB
บทที่ 3 ผืนน้ำกรุงธนบุรี 1.03 MB
บทที่ 4 ผืนดินถิ่นชาติพันธ์ุบางกอกธนบุรี 932.72 KB
บทที่ 5 บทสรุปว่าด้วยภูมิทัศน์ชาติพันธุ์ 372.65 KB
บรรรานุกรม 309.63 KB
เอกสารฉบับเต็ม 7.38 MB