ประเพณีสิบสองเดือน : พิธีกรรมที่เปลี่ยนไป

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การศึกษาประเพณีสิบสองเดือน ได้รวบรวมหลักฐานและรายละเอียดเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีในแต่ละภูมิภาคว่ามีลักษณะอย่างไร มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และมีความหมายอย่างไรต่อการดำรงอยู่ของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษาบริบทแวดล้อมทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือเพิ่มเติมการปรุงแต่งขึ้นใหม่

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS588.ท9ส73
 • ปีที่พิมพ์ 2546
 • จำนวนหน้า 238
 • สารบัญ

  คำนำ

  สารบัญ

  สารบัญตาราง

  บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมและความเชื่อ  น.1

  พิธีกรรมกับสังคม  น.1

  ประเพณีพิธีกรรมที่ปฏิบัติกันในรอบปีของสังคมไทย  น.2

  บทที่ 2 ประเพณีหลวง  น.6

  พัฒนาการของประเพณีหลวงในสยามประเทศ  น.7

  ความสำคัญของพระราชพิธีสิบสองเดือนในแต่ละยุคสมัย  น.37

  ความสำคัญของประเพณีสิบสองเดือนในรัชกาลปัจจุบัน  น.52

  บทที่ 3 ประเพณีในท้องถิ่น

  ประเพณี12 เดือน ผลผลิตของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์  น.64

  ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีกับท้องถิ่น  น.65

  ประเพณีภาคกลาง  น.67

  ประเพณีภาคใต้  น.93

  ประเพณีภาคเหนือ  น.102

  ประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  น.113

  ความสำคัญของประเพณีสิบสองเดือนในแต่ละภูมิภาค  น.124

  ความสำคัญของประเพณีสิบสองเดือนภูมิภาคต่างๆ ในปัจจุบัน  น.133

  บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลง  น.149

  ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  น.150

  ประเพณีสิบสองเดือน : พิธีกรรมที่เปลี่ยนไป  น.160

  บทสรุป  น.165

  บรรณานุกรม  น.167-175

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ศรีศักร วัลลิโภดม และสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต. (2546). ประเพณีสิบสองเดือน : พิธีกรรมที่เปลี่ยนไป. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=14

MLA

ศรีศักร วัลลิโภดม และสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต. ประเพณีสิบสองเดือน : พิธีกรรมที่เปลี่ยนไป. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2546. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566  

HARVARD

ศรีศักร วัลลิโภดม และสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต, 2546. ประเพณีสิบสองเดือน : พิธีกรรมที่เปลี่ยนไป. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=14 [ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 332.56 KB
สารบัญ, คำนำ 1.09 MB
บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมและความเชื่อ 1.88 MB
บทที่ 2 ประเพณีหลวง 20.49 MB
บทที่ 3 ประเพณีในท้องถิ่น 35.53 MB
บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลง 7.67 MB
บรรณานุกรม 3.29 MB
เอกสารฉบับเต็ม 70.26 MB