• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • โครงการ หนึ่งชุมชน หนึ่งนักมานุษยวิทยาเดินดิน ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง บ้านนาในน้ำเหนือเขื่อนภูมิพล

โครงการ หนึ่งชุมชน หนึ่งนักมานุษยวิทยาเดินดิน ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง บ้านนาในน้ำเหนือเขื่อนภูมิพล

นักวิจัย : ชลอ ถนัดวณิชย์, พื้นที่ : ตาก  ,   ปี : 2557

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

งานศึกษาชิ้นนี้ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนหมู่บ้านนาในน้ำเหนือเขื่อนภูมิพล และเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อพยพไปอยู่หมู่บ้านจัดสรร พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของชาวบ้านนาที่อพยพย้ายถิ่น ซึ่งจากการศึกษาพบว่า คนในชุมชนบ้านนามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับพันปี จากหลักฐานทางโบราณคดีของกรมศิลปากร ทางด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีความผูกพันกับพุทธศาสนาและการทำมาหากินจากการทำนา ทำไร่ ทำสวน เก็บของป่าและจับปลาในแม่น้ำปิง ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมิพลกั้นลำน้ำปิง ทำให้ชาวบ้านนาต้องอพยพโยกย้ายไปตามแต่ผู้นำครอบครัว แต่ก็ยังคงรักษาวิถีชีวิตตามแบบบรรพบุรุษที่บ้านนา โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม ประเพณี แต่ทั้งนี้ชาวบ้านนาที่อพยพมานั้นก็ต้องมีการปรับตัวต่อการตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งการยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมสมัยใหม่ในเรื่อง การประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุขและอื่น ๆ

 

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS571.ต62 ช45 2557
 • ปีที่พิมพ์ 2557
 • จำนวนหน้า 115
 • สารบัญ

  คำนำ

  กิตติกรรมประกาศ

  บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน

  ลักษณะโครงการโดยรวม

  • ความเป็นมา/หลักการเหตุผล  น.1
  • วัตถุประสงค์โครงการ  น.2
  • กิจกรรม/การดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน/วิธีการดำเนินงาน  น.3
  • กลุ่มเป้าหมาย  น.13
  • ผลผลิตที่ได้  น.น.13
  • การประเมินผล  น.21
  • ปัญหาและอุปสรรค  น.22
  • ข้อเสนอแนะ  น.22

  ภาคผนวก

  • ทำเนียบผู้แก่  น.24
  • ตัวอย่างบันทึกการสัมภาษณ์  น.28
  • ตัวอย่างประวัติบุคคล  น.63
  • ประวัติชุมชนบ้านนา  น.71
  • บทละครแสงสีเสียง  น.74
  • ประมวลรูปภาพการดำเนินโครงการ  น.77
 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ ตาก,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชลอ ถนัดวณิชย์. (2557). โครงการ หนึ่งชุมชน หนึ่งนักมานุษยวิทยาเดินดิน ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง บ้านนาในน้ำเหนือเขื่อนภูมิพล. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=121

MLA

ชลอ ถนัดวณิชย์. โครงการ หนึ่งชุมชน หนึ่งนักมานุษยวิทยาเดินดิน ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง บ้านนาในน้ำเหนือเขื่อนภูมิพล. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2557. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566  

HARVARD

ชลอ ถนัดวณิชย์, 2557. โครงการ หนึ่งชุมชน หนึ่งนักมานุษยวิทยาเดินดิน ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง บ้านนาในน้ำเหนือเขื่อนภูมิพล. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=121 [ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 362.45 KB
คำนำ, กิตติกรรมประกาศ, บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน 752.76 KB
ลักษณะโครงการโดยรวม 3.58 MB
ภาคผนวก 12.6 MB
เอกสารฉบับเต็ม 17.35 MB