ประมวลข้อมูลพื้นฐานชุมชนในมิติทางมานุษยวิทยา

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการศึกษาชุมชนอย่างรอบด้าน โดยใช้แนวคิดโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นกรอบของการศึกษาวิจัย ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเกือบทั้งหมดได้มาจากการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการ ส่วนข้อมูลจำเพาะบางอย่างได้จากผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งผู้นำชุมชนที่เป็นทางการและผู้ชำนาญการในแต่ละประเด็นปัญหา การนำเสนอเรื่องราวจากภาพกว้างไปสู่ภาพเฉพาะช่วยให้เห็นกำเนิด การเติบโตและพัฒนาการของท้องถิ่น ชุมชนที่ศึกษาส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 100 กว่าปี เป็นชุมชนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองในระยะแรก แต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การที่รัฐได้เร่งพัฒนาประเทศเพื่อให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมประเทศทั้งหลายได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้คนท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกผลักดันให้สังคมชนบทต้องพึ่งพาสังคมเมืองยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นก็เริ่มถดถอยไปพร้อมกับการเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ถูกนำมาใช้เป็นต้นทุนเพื่อการผลิต การดิ้นรนเพื่อการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมใหญ่ๆ คือปัญหาที่ชาวนาชาวไร่กำลังเผชิญ

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS588.ห7 ช36 2545
 • ปีที่พิมพ์ 2544
 • จำนวนหน้า 548
 • สารบัญ

  ตอนที่ 1 ภาคเหนือ  น.1

  บทที่ 1 ชุมชนบ้านหาดบ้าย  จังหวัดเชียงราย  น.5

  บทที่ 2 ชุมชนบ้านท่าฟ้าใต้  จังหวัดพะเยา  น.22

  บทที่ 3 ชุมชนบ้านดู่ใต้  จังหวัดน่าน  น.44

  บทที่ 4 ชุมชนบ้านท้องฝาย  จังหวัดเชียงใหม่  น.64

  บทที่ 5 ชุมชนบ้านศรีเมืองยู้  จังหวัดลำพูน  น.82

  บทที่ 6 ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง  จังหวัดแพร่  น.101

  บทที่ 7 ชุมชนบ้านชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก  น.116

  บทที่ 8 ชุมชนบ้านหาดเสี้ยว  จังหวัดสุโขทัย  น.134

  บทที่ 9 ชุมชนบ้านทุ่งหลวง  จังหวัดสุโขทัย  น.163

  ตอนที่ 2 ภาคกลาง  น.192

  บทที่ 10 ชุมชนบ้านบางแก้ว จังหวัดนครสวรรค์  น.195

  บทที่ 11 ชุมชนบ้านทัพคล้าย จังหวัดอุทัยธานี  น.232

  บทที่ 12 ชุมชนบ้านโคก จังหวัดสุพรรณบุรี  น.256

  บทที่ 13 ชุมชนบ้านยาง จังหวัดสุพรรณบุรี  น.289

  บทที่ 14 ชุมชนบ้านโรงหวด จังหวัดนครปฐม  น.321

  บทที่ 15 ชุมชนบ้านปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี  น.345

  ตอนที่ 3 ภาคอีสาน  น.379

  บทที่ 16 ชุมชนบ้านทุ่งนาดาว จังหวัดหนองคาย  น.382

  บทที่ 17 ชุมชนบ้านเรณูนคร จังหวัดนครพนม  น.411

  บทที่ 18 ชุมชนบ้านโพธิ์ไพศาล จังหวัดสกลนคร  น.439

  บทที่ 19 ชุมชนบ้านตะโก จังหวัดบุรีรัมย์  น.470

  บทที่ 20 ชุมชนบ้านหนองเชียงชุย จังหวัดขอนแก่น  น.499

  สรุปผลการศึกษา  น.529

  เอกสารอ้างอิง  น.532

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ เชียงราย,เชียงใหม่,ลำพูน,พะเยา,น่าน,แพร่,พิษณุโลก,สุโขทัย,นครสวรรค์,อุทัยธานี,สุพรรณบุรี,นครปฐม,เพชรบุรี,หนองคาย,นครพนม,สกลนคร,บุรีรัมย์,ขอนแก่น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชนัญ วงษ์วิภาค. (2544). ประมวลข้อมูลพื้นฐานชุมชนในมิติทางมานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=12

MLA

ชนัญ วงษ์วิภาค. ประมวลข้อมูลพื้นฐานชุมชนในมิติทางมานุษยวิทยา. มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566  

HARVARD

ชนัญ วงษ์วิภาค, 2544. ประมวลข้อมูลพื้นฐานชุมชนในมิติทางมานุษยวิทยา. [Online]. กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยศิลปากร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=12 [ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
หน้าปก 698.48 KB
บทคัดย่อ 1.87 MB
ตอนที่1 ภาคเหนือ 31.23 MB
ตอนที่2 ภาคกลาง 30.46 MB
ตอนที่3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23.42 MB
สรุปผลการศึกษา 845.4 KB
เอกสารอ้างอิง 757.34 KB
เอกสารฉบับเต็ม 204.43 MB