• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • โครงการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ภาษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมชาวกูย โดยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกูย บ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ภาษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมชาวกูย โดยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกูย บ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

นักวิจัย : สรรณ์ญา กระสงข์, พื้นที่ : ศรีสะเกษ  ,   ปี : 2556

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

รายงานเล่มนี้เป็นรายงานที่จัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการ รวมถึงวิถีชีวิต ตลอดจนถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภาษาของชาติพันธุ์กูย ชุมชนบ้านขี้นาค ผ่านการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ อาทิ การสอดแทรกหลักสูตรการเรียนภาษากูยในโรงเรียน การปรึกษาหารือในการสร้างกติการ่วมกันของคนในชุมชน และการเผยแพร่ภูมิปัญญาผ่านกิจกรรม Workshop

 

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS570.ก75ร64 2556
 • ปีที่พิมพ์ 2556
 • จำนวนหน้า 197
 • สารบัญ

  กิตติกรรมประกาศ

  สารบัญ

  บทคัดย่่อ

  บทที่ 1 บทนำ

  1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา  น.1

  1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย  น.2

  1.3 เป้าหมายโครงการ  น.2

  1.4 กลุ่มเป้าหมายโครงการ  น.2

  1.5 วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา  น.3

  1.6 แผนการดำเนินงาน  น.7

  1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  น.14

  1.8 ตัวชี้วัด  น.15

  บทที่ 2 กระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ  น.16

  บทที่ 3 ผลการศึกษา

  3.1 บริบทชุมชนของบ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  น.47

  3.2 ประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกูย บ้านขี้นาค  น.93

  3.3 ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ชุมชนชาวกูยบ้านขี้นาค  น.84

  3.4 ความรู้ภูมิปัญญา และการละเล่นชาวกูย บ้านขี้นาค  น.93

  บทที่ 4 รูปแบบภาษา ภูมิปัญญาวัฒนธรรมชาวกูยบ้านขี้นาค

  4.1 บทวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนบ้านขี้นาค  น.117

  4.2 ข้อเสนอการฟื้นฟู ภาษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมชุมชนชาวกูยบ้านขี้นาค  น.120

  4.3 แผนงานการฟื้นฟู ภาษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมชุมชนชาวกูยบ้านขี้นาค  น.122

  4.4 ผลการดำเนินงานทดลองปฏิบัติการ ฟื้นฟูภาษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมชุมชนชาวกูยบ้านขี้นาค  น.124

  4.5 รูปแบบการฟื้นฟู ภาษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมชาวกูยบ้านขี้นาค  น.136

  บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

  5.1 สรุปผลการวิจัย  น.138

  5.2 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินโครงการวิจัย  น.142

  5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการโครงการ  น.144

  5.4 ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการการดำเนินงานโครงการ  น.144

  ภาคผนวก

  ภาคผนวก ก.  น.145

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ ศรีสะเกษ,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สรรณ์ญา กระสงข์. (2556). โครงการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ภาษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมชาวกูย โดยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกูย บ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=115

MLA

สรรณ์ญา กระสงข์. โครงการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ภาษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมชาวกูย โดยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกูย บ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2556. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566  

HARVARD

สรรณ์ญา กระสงข์, 2556. โครงการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ภาษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมชาวกูย โดยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกูย บ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=115 [ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 132.89 KB
กิตติกรรมประกาศ, สารบัญ, บทคัดย่อ 1.02 MB
บทที่ 1 บทนำ 1.79 MB
บทที่ 2 กระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 3.79 MB
บทที่ 3 ผลการศึกษา 11.69 MB
บทที่ 4 รูปแบบภาษา ภูมิปัญญาวัฒนธรรมชาวกูยบ้านขี้นาค 2.71 MB
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 1.28 MB
ภาคผนวก 1.38 MB
เอกสารฉบับเต็ม 23.78 MB