ไบ แมน รุก :ความเป็นชาย กับปัญหาตัวตนเกย์ไทย ในไซเบอร์สเปซ

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 18 กันยายน 2560

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้ต้องการทำความเข้าใจตัวตนของเกย์ไทยในเว็บไซต์ ซึ่งมีการสื่อภาพลักษณ์ การให้ความหมาย และการใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับ ความเป็นชาย เพื่อบอกว่าการดำเนินชีวิตและจิตสำนึกของเกย์อาศัยความเป็นชายในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน คนรัก และคนรอบข้าง ความเป็นชายของเกย์ไทยค่อยพัฒนาไปอย่างซับซ้อน สัมพันธ์หรือเกี่ยวโยงกับข้อมูลข่าวสารในยุคโลกาภิวัตน์

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2560). ไบ แมน รุก :ความเป็นชาย กับปัญหาตัวตนเกย์ไทย ในไซเบอร์สเปซ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=55

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "ไบ แมน รุก :ความเป็นชาย กับปัญหาตัวตนเกย์ไทย ในไซเบอร์สเปซ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=55>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560. "ไบ แมน รุก :ความเป็นชาย กับปัญหาตัวตนเกย์ไทย ในไซเบอร์สเปซ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=55 [ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 231.89 KB