ปฏิทินนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์ | 19 ธันวาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ปฏิทินวัฏจักรของสิ่งต่าง ๆ ภายในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่ชี้นำและอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมส่วนบุคคลหรือกิจกรรมร่วมในพื้นที่และเวลาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวัฒนธรรม

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์. (2565). ปฏิทินนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=395

MLA

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์. "ปฏิทินนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=395>

HARVARD

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์, 2565. "ปฏิทินนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=395 [ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 791.02 KB