ความเป็นสัตว์กับลัทธิอาณานิคม

พนา กันธา | 19 ธันวาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ปลายศตวรรษที่ 20 เกิดการขยายตัวของงานศึกษาเกี่ยวกับสัตว์และกลายเป็นประเด็นในเชิงวิชาการ โดยเฉพาะภายหลังกระแสการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิสัตว์ที่ขยายตัวอย่างมาก

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

พนา กันธา. (2565). ความเป็นสัตว์กับลัทธิอาณานิคม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=394

MLA

พนา กันธา. "ความเป็นสัตว์กับลัทธิอาณานิคม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=394>

HARVARD

พนา กันธา, 2565. "ความเป็นสัตว์กับลัทธิอาณานิคม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=394 [ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 285.76 KB